Rodo – klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. l i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201616]9 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), uprzejmie informujemy:

Administratorem Pani danych osobowych jest UBD Urszula Bochenek-Dębska z siedzibą w Warszawie (03-984) przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 lok. 72

Podstawę przetwarzania danych stanowi art, 6 ust. l pkt a RODO. W sprawach związanych z Pani danymi osobowymi, proszę kontaktować się pod adresem e-mail: kontakt@aura-makeup.pl lub przesłać korespondencję na wskazany wyżej adres siedziby Administratora.

Pani dane osobowe przetwarzane są w celu:

– realizacji wybranej usługi szkoleniowej (kurs), świadczonej na Pani rzecz oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem tej usługi,
– poboru opłaty za usługę wskazaną na stronie internetowej www.aura-makeup.pl zgodnie z Regulaminem aura-makeup.pl oraz Polityką Prywatności i Plików Cookies.

Dane osobowe będą przechowywane:

– przez okres od chwili wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.aura-makeup.pl/zgłoszenia do chwili zakończenia realizacji usługi;
– przez okres świadczenia usługi szkoleniowej świadczonej na Pani rzecz w miejscu wskazanym przez Administratora (organizatora);
– przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, związanych ze świadczeniem tych usług;
– przez okres w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji, w tym dokumentacji bankowej związanej z dokonaniem płatności przelewem bankowym na konto Administratora wg przepisów prawa bankowego – w tym płatności otrzymanej z ramienia danego Urzędu Pracy, w którym zarejestrowany jest dany Użytkownik i korzysta on z dofinansowania tego Urzędu (bankowa historia wpłat) oraz dokumentacji płatniczej PayU – dostawcy usług płatniczych (historia wpłat PayU).

Ma Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do przenoszenia danych.

Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie będą przekazywane osobom trzecim oraz Administrator dochowa należytej staranności w celu zabezpieczenia tych danych.

W przypadku korzystania przez Użytkownika na stronie Administratora z usług płatniczych PayU, Pani dane będą przetwarzane wg Regulaminu, Polityki Prywatności i innych zasad dostawcy tej usługi oraz zgodnie z Regulaminem aura-makeup.pl oraz Polityką Prywatności i Plików Cookies. W przypadku korzystania z usług kredytowych zewnętrznego operatora dane Użytkownika nie będą przetwarzane przez Administratora.

Ma Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na Przetwarzanie danych – do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,

W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującymi Przepisami, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa)