Regulamin

Regulamin Akademii Aura Make Up Instytucji Szkoleniowej prowadzonej w Warszawie przy ul. Kwiatkowskiego 4 lok 72.

Definicje:
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Organizator – UBD Urszula Bochenek-Dębska, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 lok. 72, NIP: 1130867850; pod nazwą Akademia Aura Make Up

Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość strony www.aura-makeup.pl, dokonuje zgłoszeń lub zakupów za pośrednictwem stron www.aura-makeup.pl/zgloszenia oraz sklep.aura-makeup.pl;

Uczestnik – osoba korzystająca z usług dostępnych na www.aura-makeup.pl oraz sklep.aura-makeup.pl

Sklep on-line – platforma umożliwiająca w czasie rzeczywistym zakup wybranego Kursu Wizażu, dostępna na sklep.aura-makeup.pl

Warunki ogólne:
Uczestnikami mogą być jedynie kobiety. Uczestnicy nie mogą być chorzy na żadne choroby zakaźne. W trakcie szkolenia nie mogą przechodzić żadnych infekcji wirusowych lub bakteryjnych, aktualny stan zdrowia musi umożliwiać bezpieczne odbycie kursu (także w stosunku do osób trzecich w szczególności Trenerów). Podpisem na końcu niniejszego Regulaminu Uczestnik potwierdza prawdziwość powyższych informacji na temat swojego stanu zdrowia. Uczestnicy kursu powinni posiadać potwierdzoną rezerwację oraz opłacone miejsce na kursie o czym mowa w części „Płatności” Regulaminu. Kurs może odbyć się przy minimalnej liczbie chętnych 4 osób lub wg. oceny Organizatora szczególnie w okresie pandemicznym. Terminy szkoleń ustalane są indywidualnie, w zależności od zgłoszeń oraz mocy przerobowych Centrum Szkoleniowego Organizatora. Uczestnik Kursu zobowiązany jest do punktualności jak i pilnego uczestniczenia. W trakcie szkolenia obowiązuje zakaz wykonywania zdjęć, rejestracji obrazu i dźwięku oraz używania telefonu komórkowego (z telefonu można korzystać w trakcie przerw). Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie przez Organizatora swojego wizerunku, tym samym na publikację na stronach www.aura-makeup.pl www.szkoleniakosmetyczne24.pl www.aura-beauty.pl sklep.aura-makeup.pl (wraz z fan page tych stron, tj. Facebook, Instagram, YouTube, Google, itp.) wraz z możliwością wykorzystania zdjęć na rynku komercyjnym w celach marketingowych. W przypadku gdy Uczestnik nie dokonywał rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem www.aura-makeup.pl/zgloszenia lub przez sklep.aura-makeup.pl otrzyma on od Organizatora stosowny formularz papierowy w celu wyrażenia powyższych zgód. Czynność ta jest integralnym elementem uczestnictwa w Kursie. Tym samym Uczestnik przystępując do Kursu, akceptuje niniejszy regulamin i warunki udziału w całości oraz oświadcza, że zapoznał się z nim i w pełni go akceptuje.

Płatności i rezerwacja :
Rezerwacja miejsca wiąże się z wcześniejszym zgłoszeniem Użytkownika poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na www.aura-makeup.pl/zgloszenia i/lub sklep.aura-makeup.pl niezwłocznym dokonaniem przez niego płatności przed realizacją ustalonej usługi chyba, że Organizator wskaże inny termin płatności. Termin, cenę oraz rodzaj i stopień kursu (Ultra Light, Ultra Basic, Proffesional) Użytkownik wskazuje podczas rezerwacji lub zakupu w sklepie on-line. Organizator w wiadomości zwrotnej potwierdza termin oraz rodzaj i stopień kursu. Ostatecznym warunkiem uczestnictwa jest dokonanie płatności przez Uczestnika. W przypadku braku miejsc lub wolnych terminów Organizator wskazuje nowe wytyczne do akceptacji obu stron ustalając tym samym termin płatności. W przypadku zgłoszenia, inną dopuszczoną przez Organizatora formą, obowiązują niniejsze ustalenia Regulaminu w pełnym zakresie. W przypadku zakupu przez sklep on-line powyższe procedury zawarte są w ramach zakupu odpowiedniego Kursu. W przypadku Finansowania z Urzędu Pracy warunkiem przystąpienia do kursu jest uzyskanie przez Organizatora od danego Urzędu Pracy płatności za kurs. W przypadku kredytu/leasingu warunkiem przystąpienia do kursu jest uzyskanie przez Organizatora od danego pośrednika płatności za kurs. W przypadku kursów refundowanych Organizator wskazuje Użytkownikowi cenę promocyjną wynikającą z wewnętrznych ustaleń przedsiębiorstwa stanowiących jego tajemnicę (Załącznik nr II). Po uzgodnieniu odpowiedniego terminu (w przypadku Kursów akceptacja i potwierdzenie terminu następują drogą elektroniczną lub telefonicznie, np. sms) Organizator wskazuje ostateczny termin kursu. Warunkiem przystąpienia do kursu jest całkowita opłata. Brak wpłaty 100% kwoty w wymaganym niezwłocznym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w kursie oraz skutkuje możliwym zablokowaniem Uczestnika, uniemożliwiając mu tym samym skorzystanie z usług www.aura-makeup.pl lub www.szkoleniakosmetyczne24.pl oraz www.aura-beauty.pl sklep.aura-makeup.pl w przyszłości. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do odstępstw w tym zakresie. W razie rezygnacji przez Użytkownika ze szkolenia do 7 dni przed terminem opłata przepada, wyjątkiem jest choroba uczestnika Kursu potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. Organizator dopuszcza zmianę terminu Kursu w przypadku, gdy Uczestnik we własnym zakresie zapewni zastępstwo innym uczestnikiem w ramach wcześniejszej rezerwacji i opłaty. Organizator zastrzega sobie również możliwość potrącenia kosztów związanych z obsługą płatności wynikających z prowizji należnych dla operatora zewnętrznego. Faktura za kurs wystawiana jest w dniu realizacji usługi na kwotę wpłaconą przez Użytkownika oraz wydawana jest na jego wyraźną wcześniejszą prośbę (e-mail, sms, adnotacja w sklepie on-line lub osobiście w dniu zajęć). Faktura może być wystawiona przez Organizatora na podstawie danych wskazanych przez Uczestnika np. podczas zgłoszenia, zakupu przez sklep on-line lub innych. Uczestnik może zgłosić chęć uzyskania dodatkowego Certyfikatu ukończenia Kursu Wizażu w języku angielskim lub niemieckim co będzie stanowić dodatkowy koszt 50 zł (pięćdziesiąt złotych) brutto. W przypadku finansowania z Urzędu Pracy odbiorcą faktury jest finansujący kurs. Finansowanie możliwe jest dla wariantu Professional. Organizator wysyła fakturę drogą mailową na wskazany przez wpłacającego e-mail (w przypadku Urzędu Pracy – podany w formularzu wg. procedur danego Urzędu Pracy). Wpłacający zobowiązany jest do podania pełnych danych umożliwiających wystawienie faktury na osobę prawną lub przedsiębiorstwo. W przypadku braku spełnienia wymogów formalnych w zakresie odbycia Kursów (wytyczne rejonowego Urzędu Pracy Użytkownika) w formie finansowanej przez Urząd Pracy, Uczestnik może odbyć kursy odpłatnie zgodnie z zasadami i aktualnymi cenami dostępnymi na www.aura-makeup.pl oraz sklep.aura-makeup.pl, z uwzględnieniem niniejszego Regulaminu.

W przypadku Kursów wizażu, Uczestnik ma możliwość dokonania przedpłaty bezpośrednio u Organizatora gotówką, kartą płatniczą, przelewem bankowym na konto Organizatora, BLIKiem lub za pośrednictwem Przelewy24 (w przypadku gdy opcja będzie dostępna) poprzez sklep.aura-makeup.pl .

Jeżeli mowa o cenach promocyjnych, należy stosować się do cen zawartych w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Organizator informuje, że opcje Finansowania Kursów Wizażu (Dofinansowanie Organizatora, Finansowanie z Urzędu Pracy, Kredyt/Leasing) każdorazowo odnoszą się do ceny regularnej, tj. wyjściowej (bez rabatów, stanowiącej Załącznik nr I do Regulaminu ). Organizator zastrzega, że oferta wariantów Refundowanych, nie podlega finansowaniu zewnętrznego operatora (kredyt/leasing) oraz nie podlega zwrotom bez względu na okoliczności, co Uczestnik przyjmuje do wiadomości i świadomie akceptuje, skutecznie wypełniając formularz zgłoszeniowy na etapie zapisu (wypełnienie oraz wysyłka zgłoszenia) lub dokonując zakupu poprzez platformę sklep.aura-makeup.pl. Jeżeli uczestnik pomimo ww. zaakceptowanych zasad domaga się zwrotu, zobowiązany jest jednocześnie do uregulowania pełnej kwoty za wybraną opcję Kursu wg. Załącznika nr 1 do Regulaminu chyba, że we własnym zakresie zapewni zastępstwo Uczestnika. Powyższe stosuje się również w przypadku gdy Uczestnik dokonał zgłoszenia inną formą niż formularz zgłoszeniowy czego potwierdzeniem (akceptacji) jest wpłata przez Uczestnika całości lub części wymaganej przez Organizatora opłaty, na wcześniej wskazane konto bankowe.

Oświadczenia :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora dla celów zawarcia umowy o kurs i jej realizacji jak również w celach marketingowych oraz na otrzymywanie na mój adres e-mail oraz numer telefonu informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)
Wyrażam zgodę na udostępnianie swojego wizerunku, udokumentowanego na zdjęciach wykonanych przez Organizatora w trakcie prowadzenia kursu lub usługi kosmetycznej. Zdjęcia wykonywane podczas kursu są własnością Organizatora i mogą zostać udostępnione uczestnikom kursu po jego ukończeniu. Zdjęcia mogą być oznaczone logo oraz/lub napisem www.aura-makeup.pl i tylko w takiej formie będę mogły być pobrane i wykorzystywane przez Uczestników kursu.
Wyrażam zgodę na wystawienie przez Organizatora faktury VAT bez mojego podpisu.
W przypadku osób korzystających z dofinansowania z Urzędu Pracy: Wyrażam zgodę na wystawienie przez Organizatora faktury VAT bez mojego podpisu zgodnie z procedurami finansowania danego Urzędu Pracy, z którego pomocy korzystam jako osoba zarejestrowana w tym Urzędzie.
Jestem świadoma akceptacji niniejszego Regulaminu, przeczytałam go ze zrozumieniem i akceptuję jego wszelkie postanowienia bez żadnych zastrzeżeń tym samym potwierdzam powyższe zaznaczając klauzulę o akceptacji Regulaminu w zakładce Zgłoszenia na stronie www.aura-makeup.pl oraz podczas Zamówienia w sklepie on-line dostępnym na sklep.aura-makeup.pl

Załącznik nr I:

Kurs Ultra Light I – 8 godzin 1250 zł
Kurs Ultra Basic I – 16 godzin – 2500 zł
Kurs Professional I – 4000 zł

Załącznik nr II:

Kurs Ultra Light I – 8 godzin grupowy 250 zł – 8 godzin indywidualny – 499 zł
Kurs Ultra Basic I – 16 godzin – 999 zł

Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2020

Regulamin z dn. 01-10.2020

Regulamin z dn. 26.12.2019