Regulamin-2020-10-01

Regulamin Akademii Aura Make Up Instytucji Szkoleniowej prowadzonej w Warszawie przy ul. Kwiatkowskiego 4 lok 72.

Definicje:
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Organizator – UBD Urszula Bochenek-Dębska, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 lok. 72, NIP: 1130867850; pod nazwą Akademia Aura Make Up

Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość strony www.aura-makeup.pl, dokonuje zgłoszeń lub zakupów za pośrednictwem stron www.aura-makeup.pl/zgloszenia oraz www.aura-makeup.pl/sklep;

Uczestnik – osoba korzystająca z usług dostępnych na www.aura-makeup.pl

Sklep on-line – platforma umożliwiająca w czasie rzeczywistym zakup wybranego Kursu Wizażu, dostępna na www.aura-makeup.pl/sklep

Warunki ogólne:
Uczestnikami mogą być jedynie kobiety. Uczestnicy nie mogą być chorzy na żadne choroby zakaźne. W trakcie szkolenia nie mogą przechodzić żadnych infekcji wirusowych lub bakteryjnych, aktualny stan zdrowia musi umożliwiać bezpieczne odbycie kursu (także w stosunku do osób trzecich w szczególności Trenerów). Podpisem na końcu niniejszego Regulaminu/akceptacją Uczestnik potwierdza prawdziwość powyższych informacji na temat swojego stanu zdrowia. Uczestnicy kursu powinni posiadać potwierdzoną rezerwację oraz opłacone miejsce na kursie lub opłaconą usługę, o czym mowa w części „Płatności” Regulaminu. Kurs może odbyć się przy minimalnej liczbie chętnych 4 osób lub wg. oceny Organizatora. Terminy szkoleń ustalane są indywidualnie, w zależności od zgłoszeń oraz mocy przerobowych Centrum Szkoleniowego Organizatora. Uczestnik Kursu zobowiązany jest do punktualności jak i pilnego uczestniczenia. W trakcie szkolenia obowiązuje zakaz wykonywania zdjęć, rejestracji obrazu i dźwięku oraz używania telefonu komórkowego (z telefonu można korzystać w trakcie przerw). Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie przez Organizatora swojego wizerunku, tym samym na publikację na stronach www.aura-makeup.pl www.szkoleniakosmetyczne24.pl www.aura-beauty.pl (wraz z fan page tych stron, tj. Facebook, Instagram, YouTube, Google, itp.) wraz z możliwością wykorzystania zdjęć na rynku komercyjnym w celach marketingowych. W przypadku gdy Uczestnik nie dokonywał rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem sklep.aura-makeup.pl , otrzyma on od Organizatora stosowny formularz papierowy w celu wyrażenia powyższych zgód. Czynność ta jest integralnym elementem uczestnictwa w Kursie. Tym samym Uczestnik przystępując do Kursu lub usługi, akceptuje niniejszy regulamin i warunki udziału w całości.

Płatności i rezerwacja :
Rezerwacja miejsca wiąże się z wcześniejszym zgłoszeniem Użytkownika poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na sklep.aura-makeup.pl i niezwłocznym dokonaniem przez niego płatności najpóźniej 7 dni przed realizacją ustalonej usługi chyba, że Organizator wskaże inny termin płatności. Termin, cenę oraz rodzaj i stopień kursu, warsztatów lub innych usług Użytkownik wskazuje podczas rezerwacji. Organizator w wiadomości zwrotnej potwierdza termin oraz rodzaj i stopień kursu. W przypadku braku miejsc lub wolnych terminów Organizator wskazuje nowe wytyczne do akceptacji obu stron ustalając tym samym termin płatności. W przypadku zgłoszenia, inną dopuszczoną przez Organizatora formą, obowiązują niniejsze ustalenia Regulaminu w pełnym zakresie. W przypadku zakupu przez sklep on-line powyższe procedury zawarte są w ramach zakupu odpowiedniego kursu lub warsztatów. W przypadku Finansowania z Urzędu Pracy warunkiem przystąpienia do kursu jest uzyskanie przez Organizatora od danego Urzędu Pracy płatności za kurs. W przypadku kredytu/leasingu warunkiem przystąpienia do kursu lub warsztatów jest uzyskanie przez Organizatora od danego pośrednika płatności za usługę. W przypadku kursów refundowanych Organizator wskazuje Użytkownikowi cenę promocyjną wynikającą z wewnętrznych ustaleń przedsiębiorstwa stanowiących jego tajemnicę (Załącznik nr II). Po uzgodnieniu odpowiedniego terminu (w przypadku kursów/warsztatów akceptacja i potwierdzenie terminu następują drogą elektroniczną lub telefonicznie, np. sms) Organizator wskazuje ostateczny termin kursu. Warunkiem przystąpienia do kursu jest całkowita opłata. Brak wpłaty 100% kwoty w wymaganym terminie (najpóźniej 7 dni przed datą usługi) jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w kursie/warsztatach oraz skutkuje możliwym zablokowaniem Uczestnika, uniemożliwiając mu tym samym skorzystanie z usług www.aura-makeup.pl lub www.szkoleniakosmetyczne24.pl oraz www.aura-beauty.pl w przyszłości (nie dotyczy zakupu przez sklep on-line). W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do odstępstw w tym zakresie. W razie rezygnacji przez Użytkownika ze szkolenia do 7 dni przed terminem opłata przepada, wyjątkiem jest choroba uczestnika kursu/warsztatów potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. Organizator dopuszcza zmianę terminu kursu/warsztatów w przypadku, gdy Uczestnik we własnym zakresie zapewni zastępstwo innym uczestnikiem w ramach wcześniejszej rezerwacji i opłaty. Faktura za kurs wystawiana jest w dniu zakupu usługi na kwotę wpłaconą przez Użytkownika oraz wydawana jest na jego wyraźną wcześniejszą prośbę – podanie danych podczas zgłoszenia. Faktura może być wystawiona przez Organizatora na podstawie danych wskazanych przez Uczestnika np. podczas zgłoszenia, zakupu przez sklep on-line lub innych w zależności od formy zakupu. Uczestnik może zgłosić chęć uzyskania dodatkowego Certyfikatu ukończenia Kursu Wizażu w języku angielskim lub niemieckim co będzie stanowić dodatkowy koszt 50 zł (pięćdziesiąt złotych) brutto. W przypadku finansowania z Urzędu Pracy odbiorcą faktury jest finansujący kurs. Finansowanie możliwe jest dla wariantu Full Light. Organizator wysyła fakturę drogą mailową na wskazany przez wpłacającego e-mail (w przypadku Urzędu Pracy – podany w formularzu wg. procedur danego Urzędu Pracy). Wpłacający zobowiązany jest do podania pełnych danych umożliwiających wystawienie faktury na osobę prawną lub przedsiębiorstwo. W przypadku braku spełnienia wymogów formalnych w zakresie odbycia kursów (wytyczne rejonowego Urzędu Pracy Użytkownika) w formie finansowanej przez Urząd Pracy, Uczestnik może odbyć kursy odpłatnie zgodnie z zasadami i aktualnymi cenami dostępnymi na www.aura-makeup.pl , z uwzględnieniem niniejszego Regulaminu.

Organizator dopuszcza możliwość zakupu usługi w postaci bonu podarunkowego – „voucher”, dla osoby trzeciej. Kupujący wskazuje podczas zamówienia na platformie termin zamówienia „voucher” oraz imię i nazwisko uczestnika, nanosząc dodatkowe uwagi do zamówienia. Ważność vouchera obowiązuje przez 3 miesiące od dnia zakupu. Uczestnik zobowiązany jest do kontaktu z organizatorem w celu ustalenia dogodnego terminu zgodnie z dostępnymi terminami na stronie sklep.aura-makeup.pl w szczegółach konkretnego produktu. Terminy dostępne na www.aura-makeup.pl/terminy przedstawiają sugerowaną dostępność zajęć. Rzeczywista dostępność wolnych miejsc w odniesieniu do zakładki terminy ze strony www.aura-makeup.pl/terminy zawarta jest w aktywnym sklepie on-line na stronie sklep.aura-makeup.pl, która przedstawia szczegóły produktu (usługi) z aktualną pod kątem sprzedaży dostępną ilość wolnych miejsc. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zajęć w przypadku braku minimum 4 osób w grupie na dany termin o czym również mowa w trakcie zamówienia w sklepie on-line na etapie zamówienia dla wskazanego terminu/vouchera.

W przypadku kursów/warsztatów wizażu, Uczestnik ma możliwość dokonania przedpłaty bezpośrednio u Organizatora gotówką, kartą płatniczą, przelewem bankowym na konto Organizatora, BLIKiem lub za pośrednictwem Przelewy24 poprzez sklep.aura-makeup.pl .

Jeżeli mowa o cenach promocyjnych, należy stosować się do cen zawartych w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Organizator informuje, że opcje Finansowania Kursów Wizażu (Dofinansowanie Organizatora, Finansowanie z Urzędu Pracy, Kredyt/Leasing/Raty) każdorazowo odnoszą się do ceny regularnej, tj. wyjściowej (bez rabatów, stanowiącej Załącznik nr I do Regulaminu ) lub innej oferowanej w sklepie on-line. Organizator zastrzega, że oferta wariantów Refundowanych, nie podlega finansowaniu zewnętrznego operatora (kredyt/leasing) oraz nie podlega zwrotom bez względu na okoliczności, co Uczestnik przyjmuje do wiadomości i świadomie akceptuje, skutecznie wypełniając formularz zgłoszeniowy na etapie zapisu (wypełnienie oraz wysyłka zgłoszenia) lub dokonując zakupu poprzez platformę sklep.aura-makeup.pl. Jeżeli uczestnik pomimo ww. zaakceptowanych zasad domaga się zwrotu, zobowiązany jest jednocześnie do uregulowania pełnej kwoty za wybraną opcję kursu wg. Załącznika nr 1 do Regulaminu. Powyższe stosuje się również w przypadku gdy uczestnik dokonał zgłoszenia inną formą niż formularz zgłoszeniowy czego potwierdzeniem (akceptacji) jest wpłata przez Uczestnika całości lub części wymaganej przez Organizatora opłaty, na wcześniej wskazane konto bankowe. Organizator dopuszcza formę ratalną z wykorzystaniem pośrednika, którym jest operator przelewy24.pl zgodnie z procedurą finansowania usługi za aktualnie wskazaną kwotę w sklepie on-line.

Oświadczenia :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora dla celów zawarcia umowy o kurs i jej realizacji jak również w celach marketingowych oraz na otrzymywanie na mój adres e-mail oraz numer telefonu informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)
Wyrażam zgodę na udostępnianie swojego wizerunku, udokumentowanego na zdjęciach wykonanych przez Organizatora w trakcie prowadzenia kursu lub usługi kosmetycznej. Zdjęcia wykonywane podczas kursu są własnością Organizatora i mogą zostać udostępnione uczestnikom kursu po jego ukończeniu. Zdjęcia mogą być oznaczone logo oraz/lub napisem www.aura-makeup.pl i tylko w takiej formie będę mogły być pobrane i wykorzystywane przez Uczestników kursu.
Wyrażam zgodę na wystawienie przez Organizatora faktury VAT bez mojego podpisu.
W przypadku osób korzystających z dofinansowania z Urzędu Pracy: Wyrażam zgodę na wystawienie przez Organizatora faktury VAT bez mojego podpisu zgodnie z procedurami finansowania danego Urzędu Pracy, z którego pomocy korzystam jako osoba zarejestrowana w tym Urzędzie.
Jestem świadoma akceptacji niniejszego Regulaminu, przeczytałam go ze zrozumieniem i akceptuję jego wszelkie postanowienia bez żadnych zastrzeżeń.

Załącznik nr I:

Warsztaty „Pomaluj się sama” – 6 godzin – 1000 zł
Kurs Ultra Light – 8 godzin – 1700 zł
Kurs Medium Light – 16 godzin – 3000 zł
Kurs Full LIght – 40 godzin – 6900 zł

Załącznik nr II:

Warsztaty „Pomaluj się sama” – 6 godzin – 300 zł
Kurs Ultra Light – 8 godzin 550 zł
Kurs Medium Light – 16 godzin – 1050 zł
Kurs Full Light – 40 godzin – 2500 zł

Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2020

Regulamin z dn. 26.12.2019