Regulamin-2019-12-26

Definicje:

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Organizator – UBD Urszula Bochenek-Dębska, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 lok. 72, NIP: 1130867850;

Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość strony www.aura-makeup.pl, dokonuje zgłoszeń lub zakupów za pośrednictwem stron www.aura-makeup.pl/zgloszenia oraz www.aura-makeup.pl/sklep;

Uczestnik – osoba korzystająca z usług dostępnych na www.aura-makeup.pl

Warunki ogólne:

Uczestnikami mogą być jedynie kobiety. Uczestnicy nie mogą być chorzy na żadne choroby zakaźne. W trakcie szkolenia nie mogą przechodzić żadnych infekcji wirusowych lub bakteryjnych, aktualny stan zdrowia musi umożliwiać bezpieczne odbycie kursu (także w stosunku do osób trzecich w szczególności Trenerów). Podpisem na końcu niniejszego Regulaminu Uczestnik potwierdza prawdziwość powyższych informacji na temat swojego stanu zdrowia. Uczestnicy kursu powinni posiadać potwierdzoną rezerwację oraz opłacone miejsce na kursie o czym mowa w części „Płatności” Regulaminu. Kurs może odbyć się przy minimalnej liczbie chętnych 4 osób. Terminy szkoleń ustalane są indywidualnie, w zależności od zgłoszeń oraz mocy przerobowych Centrum Szkoleniowego Organizatora. Uczestnik kursu zobowiązany jest do punktualności jak i pilnego uczestniczenia. W trakcie szkolenia obowiązuje zakaz wykonywania zdjęć, rejestracji obrazu i dźwięku oraz używania telefonu komórkowego (z telefonu można korzystać w trakcie przerw). Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie przez Organizatora swojego wizerunku, tym samym na publikację na stronach www.aura-makeup.pl www.szkoleniakosmetyczne24.pl www.aura-beauty.pl (wraz z fan page tych stron, tj. Facebook, Instagram, YouTube, itp.) wraz z możliwością wykorzystania zdjęć na rynku komercyjnym w celach marketingowych. W przypadku gdy Uczestnik nie dokonywał rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem www.aura-makeup.pl/zgloszenia, otrzyma on od Organizatora stosowny formularz papierowy w celu wyrażenia powyższych zgód. Tym samym jednak, Uczestnik przystępując do kursu akceptuje niniejszy regulamin i warunki udziału.

Płatności i rezerwacja :

Rezerwacja miejsca wiąże się z wcześniejszym zgłoszeniem Użytkownika poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na www.aura-makeup.pl/zgloszenia i niezwłocznym dokonaniem przez niego płatności najpóźniej 7 dni przed realizacją ustalonej usługi. Termin oraz rodzaj i stopień kursu (Ultra Light, Ultra Basic, Proffesional) Użytkownik wskazuje podczas rezerwacji. Organizator w wiadomości zwrotnej potwierdza termin oraz rodzaj i stopień kursu. W przypadku braku miejsc lub wolnych terminów Organizator wskazuje nowe wytyczne do akceptacji obu stron ustalając tym samym termin płatności. W przypadku Finansowania z Urzędu Pracy warunkiem przystąpienia do kursu jest uzyskanie przez Organizatora od danego Urzędu Pracy płatności za kurs.  W przypadku kredytu/leasingu warunkiem przystąpienia do kursu jest uzyskanie przez Organizatora od danego pośrednika płatności za kurs. W przypadku kursów refundowanych Organizator wskazuje Użytkownikowi cenę promocyjną wynikającą z wewnętrznych ustaleń przedsiębiorstwa stanowiących jego tajemnicę. Po uzgodnieniu odpowiedniego terminu (w przypadku kursów akceptacja i potwierdzenie terminu następują drogą elektroniczną lub sms) Organizator wskazuje ostateczny termin kursu. Warunkiem przystąpienia do kursu jest całkowita opłata. Brak wpłaty 100% kwoty w wymaganym terminie (najpóźniej 7 dni przed datą usługi) jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w kursie oraz skutkuje możliwym zablokowaniem Uczestnika, uniemożliwiając mu tym samym skorzystanie z usług www.aura-makeup.pl lub www.szkoleniakosmetyczne24.pl oraz www.aura-beauty.pl w przyszłości. W razie rezygnacji przez Użytkownika ze szkolenia do 7 dni przed terminem opłata przepada, wyjątkiem jest choroba uczestnika kursu potwierdzona zaświadczeniem lekarskim. Organizator dopuszcza zmianę terminu kursu w przypadku, gdy Uczestnik we własnym zakresie zapewni zastępstwo innym uczestnikiem w ramach wcześniejszej rezerwacji i opłaty. Faktura za kurs wystawiana jest w dniu realizacji usługi na kwotę wpłaconą przez Użytkownika oraz wydawana jest na jego wyraźną wcześniejszą prośbę. Uczestnik może zgłosić chęć uzyskania dodatkowego Certyfikatu ukończenia Kursu Wizażu w języku angielskim co będzie stanowić dodatkowy koszt 50 zł (pięćdziesiąt złotych) brutto. W przypadku finansowania z Urzędu Pracy odbiorcą faktury jest finansujący kurs. Finansowanie możliwe jest dla wariantu Professional. Organizator wysyła fakturę drogą mailową na wskazany przez wpłacającego e-mail (w przypadku Urzędu Pracy – podany w formularzu wg. procedur danego Urzędu Pracy). Wpłacający zobowiązany jest do podania pełnych danych umożliwiających wystawienie faktury. W przypadku braku spełnienia wymogów formalnych w zakresie odbycia kursów (wytyczne rejonowego Urzędu Pracy Użytkownika) w formie finansowanej przez Urząd Pracy, Uczestnik może odbyć kursy odpłatnie zgodnie z zasadami i cenami dostępnymi na www.aura-makeup.pl , z uwzględnieniem niniejszego Regulaminu.

W przypadku kursów wizażu, Uczestnik ma możliwość dokonania przedpłaty bezpośrednio u Organizatora gotówką, kartą płatniczą, przelewem bankowym na konto Organizatora, BLIKiem lub za pośrednictwem PayU poprzez sklep www.aura-makeup.pl/sklep (jeśli dotyczy).

Organizator informuje, że opcje Finansowania Kursów Wizażu (Dofinansowanie Organizatora, Finansowanie z Urzędu Pracy, Kredyt/Leasing) każdorazowo odnoszą się do ceny regularnej, tj. wyjściowej (bez rabatów). Organizator zastrzega, że oferta wariantów Refundowanych, nie podlega finansowaniu zewnętrznego operatora (kredyt/leasing) oraz nie podlega zwrotom bez względu na okoliczności, co Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, skutecznie wypełniając formularz zgłoszeniowy na etapie zapisu (wypełnienie oraz wysyłka zgłoszenia). Jeżeli uczestnik pomimo ww. zaakceptowanych zasad domaga się zwrotu, zobowiązany jest jednocześnie do uregulowania pełnej kwoty za wybraną opcję kursu.

Oświadczenia :

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora dla celów zawarcia umowy o kurs i jej realizacji jak również w celach marketingowych oraz na otrzymywanie na mój adres e-mail oraz numer telefonu informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)
Wyrażam zgodę na udostępnianie swojego wizerunku, udokumentowanego na zdjęciach wykonanych przez Organizatora w trakcie prowadzenia kursu lub usługi kosmetycznej. Zdjęcia wykonywane podczas kursu są własnością Organizatora i mogą zostać udostępnione uczestnikom kursu po jego ukończeniu. Zdjęcia mogą być oznaczone logo oraz/lub napisem www.aura-makeup.pl i tylko w takiej formie będę mogły być pobrane i wykorzystywane przez Uczestników kursu.
Wyrażam zgodę na wystawienie przez Organizatora faktury VAT bez mojego podpisu.
W przypadku osób korzystających z dofinansowania z Urzędu Pracy: Wyrażam zgodę na wystawienie przez Organizatora faktury VAT bez mojego podpisu zgodnie z procedurami finansowania danego Urzędu Pracy, z którego pomocy korzystam jako osoba zarejestrowana w tym Urzędzie.
Jestem świadoma akceptacji niniejszego Regulaminu, przeczytałam go ze zrozumieniem i akceptuję jego wszelkie postanowienia bez żadnych zastrzeżeń.

26.12.2019